Thành phần ferrosilicon che chắn từ tính cho quá trình khử lưu huỳnh