Giá sử dụng than cốc dầu mỏ graphit hóa ổn định tốt