Mật độ khối lượng lớn ferro silic chống ăn mòn cho quá trình khử lưu huỳnh