Giá đại lý khử oxy của ferro silic cho khử lưu huỳnh