nhà sản xuất phân tích hóa học ferro silic dẫn điện