Báo cáo dự án sản xuất ferro silicon dẫn nhiệt sản xuất tại Trung Quốc