Hàm lượng lưu huỳnh thấp nung than cốc dầu mỏ xanh