Hành vi trơ crom ferro silic thấp cho khử lưu huỳnh