Tính chất sắt từ carbon silico mangan trung bình cho sản xuất thép