Tính chất sắt từ ferrosilicon sử dụng cho quá trình khử lưu huỳnh