Than cốc dầu mỏ hàm lượng carbon cao mã hs trong kho