Các nhà sản xuất ferro silic dẫn nhiệt ở các nhà sản xuất phía tây bengal