Độ dẫn điện than cốc dầu mỏ nung là mã cho vật liệu chịu lửa