Tính chất sắt từ nhà cung cấp ferro silic ở Ấn Độ để sản xuất thép