Mangan ferro silico có độ cứng vừa phải để khử lưu huỳnh