Kiểm soát tính thấm từ ferro silicon bari sử dụng Mẫu miễn phí