Độ dẫn điện của các nhà sản xuất than cốc dầu mỏ nung ở giá orissa