Độ cứng vừa phải sử dụng mangan silico sản xuất tại Trung Quốc