kiểm soát tính thấm từ ferro silicon zirconi cho sản xuất thép