Kiểm soát tính thấm từ điểm nóng chảy ferro silic cho sản xuất thép