silicon có phải là nhà cung cấp kim loại chuyển tiếp không