Các nhà cung cấp silic ferro có điểm nóng chảy cao ở bangalore trong kho