Các nhà cung cấp ferro silicon kiểm soát tính thấm từ tính trong kho