Thông lượng ferro silic hàm lượng lưu huỳnh thấp cho gang