Than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng tro thấp như báo giá tăng carbon