Hoạt động trơ của thị trường silic sắt cho các ứng dụng đúc