nghệ nhân kim loại làm việc thảm nướng silicone như một chất trợ dung