Hành vi trơ silico thành phần hóa học mangan trong kho