bạn có thể đúc kim loại trong silicone như một chất phụ gia