Hành vi trơ ferro silicon china cho Nodularization của gang