vòng chìa khóa kim loại với silicone làm chất trợ dung