Ổn định hóa học là than cốc dầu mỏ nung nguy hiểm cho má phanh