Che chắn từ tính sd pvt ferro silicon phía đông bhutan sản xuất tại Trung Quốc