Quy trình sản xuất magie silic sắt có hàm lượng carbon thấp để khử lưu huỳnh