Hàm lượng lưu huỳnh thấp than cốc dầu mỏ nung giá lịch sử cho dầu nhờn