Than cốc dầu mỏ nung có giá trị nhiệt cao trong báo giá tiếng Hin-ddi