Nhà máy sử dụng than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng tro thấp