Hành vi trơ nhà sản xuất người mua bột silic ferro