Hợp kim dễ hình thành giá ferro-silicon tại Trung Quốc để sản xuất thép