Quy trình sản xuất than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng tro thấp trong kho