Thông lượng silic ferro trọng lượng riêng cao cho gang để tạo nốt cho gang