Giá ổn định hóa học của than cốc dầu mỏ nung sản xuất tại Trung Quốc