Chi phí than cốc dầu mỏ nung có giá trị nhiệt cao cho má phanh