Ổn định hóa học lệnh cấm than cốc dầu mỏ nung sản xuất tại Trung Quốc