Tính chất từ tính sắt silic hàm lượng carbon thấp cho quá trình khử lưu huỳnh