Hàm lượng lưu huỳnh thấp nhiệt trị của than cốc dầu mỏ nung cho pin