Kiểm soát tính thấm từ giá ferro silicium cho sản xuất thép