Tính chất sắt từ ferro silic mangan 6014 trong kho