Độ dẫn nhiệt cao carbon ferro silic cho khử lưu huỳnh