Kiểm soát tính thấm từ tính ferro silicon giá mỗi kg ở Ấn Độ trong kho